0
HOME / Polityka prywatności

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych (RODO) chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach.

Administratorem danych osobowych jest EURO-OKNA z siedzibą w Łódź, 90-741, ul. 1 Maja 40, w sprawie ochrony Państwa danych można kontaktować się pisząc na adres administratora wskazany powyżej lub na adres e-mail biuro@euro-okna.com.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów na usługi oferowane przez Administratora,
 2. sprzedaży usług oferowanych przez Administratora,
 3. obsługi serwisowej usług oferowanych przez Administratora,
 4. prowadzenia działań marketingowych przez Administratora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami,
 5. dochodzenia roszczeń,
 6. archiwizacji,
 7. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski,
 8. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
 9. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (w szczególności: wystawiania i przechowywania faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywania reklamacji),
 10. prowadzenia analiz i statystyk w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imienia i nazwiska, stanowisko, danych kontaktowych (e-mail, nr. telefonu) i adresowych, firma reprezentowanego podmiotu, w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych może być:

 1. udzielona zgoda;
 2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
 3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom, w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi na jego rzecz i w jego imieniu,
 2. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki,
 3. kancelariom prawnym, obsługującym Administratora w zakresie prowadzonych działań,
 4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych tj.

 1. przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),
 2. okres przez jaki są świadczone usługi,
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora,
 4. okres na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informujemy, że macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
 2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
 5. żądania usunięcia Państwa danych ze zbioru danych osobowych EURO-OKNA,
 6. prawo do niepodlegania profilowaniu,
 7. przeniesienia swoich danych osobowych.

Zgodnie z art.21 ust.4 RODO informujemy, iż przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Nasza strona korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin.

X
X